Kính chào tinh tấn

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục truyền thống, hiện diện trong tất cả các tông hệ phái Phật Giáo Việt Nam. Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa được hình thành tại miền Ðông Hoa Kỳ, đang cùng chung vai trong vai trò hướng dẫn giáo dục mà Huynh Trưởng là người tình nguyện trọn đời, gắn bó với Ðạo Pháp và Dân Tộc. Huynh Trưởng là những nhân sự đóng vai trò nồng cốt liên quan, ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. Ðây là nơi hội ngộ của những người Áo Lam có tâm hồn hướng thượng và mang niềm vui đến mọi người.

  Quản Trị & Điều Hành

Gồm các tiểu bang: Michigan, New York, Vermont, Maine, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New Jersey, Connecticutt, Massachusett, New Hampshire, Rhode Islands, Kentucky, West Virginia, Washington DC, Maryland, Delaware, Virginia, Tennessee, North Carolina, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, và Florida.       

  

VP TTK:

- Sổ Lưu Trữ Văn Thư

- Tài liệu GĐPT / BHDM

-  Sách Tịch Huynh Trưởng

-  Linh tinh

Nghiên Cứu Huấn Luyện và Tu Học

Chương trình tu học Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đều nhằm vào việc đào luyện Huynh Trưởng trên căn bản giáo lý tu tập, kiến thức tổng quát ứng dụng và khả năng và sáng tạo.

  

Truyền Thống & Xã Hội

-  Điện thư phân ưu

-  Điện thư chúc mừng

-  Các văn bản liên quan

Lược sử

Gia Đình Phật Tử

từ Việt Nam đến Hoa Kỳ

(tài liệu này được sao chép nguyên bản từ Trang Nhà BHDTWGĐPTVN tại Hoa Kỳ)

I.- Mở Đầu :

Gia Đình Phật Tử là một Tổ Chức Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo được thành lập năm 1943, qua các danh xưng như Đoàn Đồng Ấu Phật Tử, Phật Học Đức Dục, Gia Đình Phật Hóa Phổ.

Gia Đình Phật Tử không chỉ là một Tổ Chức độc đáo của Phật Giáo Việt Nam; mà còn là một Tổ Chức duy nhất của Phật Giáo Thế Giới, đã hàng ngũ hóa được Thanh, Thiếu, Đồng Niên suốt gần 60 năm qua, trong một hệ thống tổ chức có cương lĩnh, đường lối chính đáng, nhằm xây dựng đạo đức bản thân và khả năng của giới trẻ, để đóng góp vào các công cuộc xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội theo tinh thần Phật Giáo - lấy Châm Ngôn BI - TRÍ - DŨNG làm nền tảng, dựa vào 5 Điều Luật tượng trưng bởi 5 Hạnh : Tinh Tấn, Hỷ Xả, Thanh Tịnh, Trí Tuệ và Từ Bi làm sức sống.

II.- Bối cảnh thành lập :

Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã được khai sinh trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt :

   

1.- Trên bình diện quốc tế :

       

        a.- Về phương diện chính trị :

           Thế chiến thứ hai sắp bùng nổ, sự tranh chấp giữa khối Trục và Đồng Minh, mà bản chất là tranh giành thuộc địa, đặt các Dân tộc nhược tiểu trước một cơ hội để vùng dậy, chọn lựa chỗ đứng của mình.

       

        b.- Về phương diện văn hóa :

           Sự phát triển của văn minh vật chất, sự xâm lăng của các cường quốc kỷ nghệ đã làm đảo lộn giá trị nhân bản cổ truyền của các dân tộc, nhất là các dân tộc Đông Phương, tuy yếu kém về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, nhưng đã có một tập truyền văn hóa tiến bộ. Sự kiện này đã gây thành những phản ứng văn hóa, để bảo vệ nếp sống cổ truyền của các dân tộc Đông phương.

   

    2.- Trên bình diện quốc gia :

        a.- Về phương diện chính trị, quân sự và văn hóa :

           - Việt Nam đang bị sự đô hộ của thực dân Pháp.

           - Phong trào kháng chiến dành độc lập cho Tổ Quốc bằng quân sự chấm dứt sau cuộc khởi nghĩa thất bại tại Yên Bái năm 1930.

           - Văn minh cổ truyền của Dân Tộc bị đe dọa trầm trọng, bởi văn minh vật chất của Tây phương truyền sang, được một số người vong bản, mất gốc phụ họa, đẩy Việt Nam đi vào con đường nô lệ, đồng hóa ngoại bang.

        b.- Về phương diện Phật Giáo :

           Ảnh hưởng phong trào Chấn Hưng Phật Giáo Trung Hoa do Thái Hư Đại Sư đề xướng, các Hội Phật Giáo, Phật Học được thành lập khắp cả ba miền :

           * Miền Nam : - Lưỡng Xuyên Phật Học (1931)

                                      - Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học (1931).

           * Miền Trung - An Nam Phật Học Hội (1932).

           * Miền Bắc :        - Việt Nam Phật Giáo (1934).

III.- Lược Sử :

    1.- Nguyên nhân thành lập :

Ý thức tinh thần Duy Tân Dân Tộc và khôi phục nền Văn Hóa Dân Tộc trước nguy cơ diệt vong của đất nước, mà Phật Giáo là một Tôn Giáo có đủ hai yếu tố quan trọng : giữ vững được truyền thống dân tộc và có một triết lý khai phóng, có thể làm nền tảng vững chắc cho cuộc sống mới.

       

Bởi vậy, một số thanh niên trí thức Miền Trung, dưới sự hướng dẫn của Bác sĩ TÂM MINH Lê Đình Thám, đã đề xướng ra Tổ Chức Giáo Dục Thanh Thiếu Niên theo tinh thần Phật Giáo, để xây dựng lý tưởng quốc gia và tinh thần đạo pháp, nhằm chống lại nền văn hóa nô dịch, mất gốc do thực dân Pháp và nhóm tay sai thực hiện, với mưu đồ phá tan tinh thần yêu nước, yêu quê hương giống nòi của Dân Tộc Việt Nam.

    2.- Các giai đoạn hình thành và phát triển :

       

        a.- Thời kỳ sơ khởi :

ớ        Đoàn Đồng Ấu Phật Tử (1935) : dành cho Thiếu Niên Phật Tử từ 12 đến 18 tuổi.

ớ        Đoàn Phật Học Đức Dục (1940) : Kết hợp hàng ngũ thanh niên trí thức với mục đích :

- Nghiên cứu Phật Giáo với tinh thần mới, nhận định tư tưởng Phật Giáo dưới ảnh hưởng của nền khoa học và tư tưởng hiện đại.

- Mở lớp triết học so sánh, nghiên cứu ba tôn giáo : Phật, Khổng và Lão Giáo, dành cho thanh tiên tân học.

-   Dùng những hình thức phổ biến báo chí, sách truyện, tiến đến việc thành lập các đoàn thể Thanh, Thiếu Niên Phật Giáo.

ớ        Gia Đình Phật Hóa Phổ (1943) : Gia Đình Phật Hóa Phổ chính là tổ chức đầu tiên của Thanh, Thiếu Niên Phật Giáo có đường lối rõ rệt và chính là tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam sau này.

              

Gia Đình Phật Hóa Phổ được thành lập vào ngày 14.03.1943 do những Thanh Niên của Đoàn Phật Học Đức Dục, phối hợp cùng một số Huynh Trưởng Hướng Đạo theo khuynh hướng Phật Giáo đứng ra tổ chức với sự sát nhập của Đoàn Đồng Ấu Phật Tử. Các Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên tại Huế : Tâm Minh, Tâm Lạc, Thanh Tịnh, Sum Đoàn.

@  Năm 1944 : thành lập các Gia Đình Phật Hóa Phổ tại Thành Nội, Gia Hội, Vỹ Dạ, Nguyệt Biều, Thiên Mụ.

@  Năm 1945 : Tổ chức Trại Huấn Luyện và Họp Bạn tại Tây Thiên, cải tổ và bổ sung cấp lãnh đạo.

          

Sau đó, vì tình hình chiến tranh, sinh hoạt Gia Đình Phật Hóa Phổ bị gián đoạn.

        b.- Thời kỳ xây dựng và kiện toàn :

@  Năm 1947 : Nung nấu lại Tổ Chức, Gia Đình Phật Hóa Phổ được tái thành lập, hai Gia Đình đầu tiên tại Huế là Hướng Thiện và Gia Thiện. Sau đó, nhiều Gia Đình Phật Hóa Phổ khác ra đời và Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên được thành lập.

@  Năm 1948 : Ba Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên ở Bắc được thành lập là : Giác Minh, Minh Tâm và Liên Hoa.

@  Năm 1950 : Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên được thành lập ở Sài Gòn (Miền Nam) là : Chơn Tri.

@  Năm 1951 : Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ đầu tiên được tổ chức tại chùa Từ Đàm, Huế gồm đại diện của Trung và Bắc Phần. Kết quả :

- Danh Hiệu Gia Đình Phật Tử được thay thế Gia Đình Phật Hóa Phổ.

- Nội Quy Trình Gia Đình Phật Tử được thiết lập.

- Tiếng nói thống nhất vang dội.

@  Năm 1953 : Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ 2 được tổ chức cũng tại chùa Từ Đàm, Huế với đầy đủ đại diện của cả ba miền Trung, Nam, Bắc. Mục đích của Hội Nghị là "Cải thiện đời sống Gia Đình Phật Tử" với những khẩu hiệu :

- Đạo trong Đời, Đời trong Đạo.

- Lý thuyết cho thực hành, thực hành cho lý thuyết.

- Áp dụng đúng thời và hợp thế.

Hội nghị này cũng đã quyết định Chương Trình Tu Học của các Ngành; lời kêu gọi thống nhất cũng bắt nguồn từ Hội Nghị này.

@  Năm 1954 : Chiến tranh Việt - Pháp chấm dứt bằng cuộc chia đôi đất nước. Dòng sông Bến Hải cũng đã vô tình làm cách mặt một số đông anh chị em và bạn bè áo Lam của chúng ta...

@  Năm 1955 : Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ 3 được triệu tập tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt, kết quả :

- San định Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng.

- Tu chỉnh hình thức tổ chức Đoàn, Đội, Chúng, Đàn và Huynh Trưởng.

@   Năm 1960 : Trại Họp Bạn Ngành Thiếu mang tên Vạn Hạnh dự trù tổ chức tại Nha Trang đang tiến hành thuận lợi, thì không được phép của chính quyền.

@   Năm 1961 : Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ 4 được triệu tập tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn với đầy đủ đại diện của ba miền Trung, Nam và Bắc (Hội Phật Giáo Bắc Việt tại Nam Phần). Đặc điểm của Hội Nghị này :

- Thống Nhất Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng.

- Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam lần đầu tiên được công cử.

@   Năm 1962 : Trại Họp Bạn Ngành Thiếu đầu tiên do Ban Hướng Dẫn Trung Phần tổ chức tại đồi Thiên Ấn, Quảng Ngãi.

@   Năm 1963 : Cuộc vận động cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và công bằng xã hội được phát khởi tại Huế và lan rộng khắp toàn quốc, nhất là sau cuộc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức - đã khiến cho khắp thế giới kính phục.

              

Vụ cờ Phật Giáo bị cấm treo chỉ là một giọt nước mắt làm tràn bể nước uất hận chất chứa từ một thế kỷ. Chỉ trong thời trị vì của ông Ngô Đình Diệm, Phật Giáo đã bị nhiều kỳ thị và khủng bố trắng trợn.      Riêng về Gia Đình Phật Tử, Huynh Trưởng Phan Duy Trinh bị giết hại dã man tại Huế năm 1955, sau khi anh đã dốc toàn tâm lực để góp phần tổ chức rước Xá Lợi; nhiều Huynh Trưởng bị  cưỡng bức qua tôn giáo khác, bị bắt bớ tù đày; nhiều nơi, sinh hoạt Gia Đình Phật Tử bị trở ngại. Nhưng tất cả những đe dọa, đàn áp ấy đã không làm sờn lòng một ai. Cho nên, khi cuộc vận động vừa khởi xướng, thì Gia Đình Phật Tử đã có mặt ngay từ những giờ phút đầu tiên, và đã đóng góp không ít máu xương cho cuộc vận động này, điển hình như :

- Oanh Vũ Đặng Văn Công, Nguyễn thị Kim Khanh, Huyền Tôn Nữ Tuyết Hoa... là ba trong tám Phật Tử bị thảm sát đầu tiên tại Đài Phát Thanh Huế.

- Thiếu Nữ Quách Thị Trang bị bắn chết tại công trường Diên Hồng (Chợ Bến Thành), Sai Gòn.

-  Nhiều Huynh Trưởng và Đoàn Sinh khắp toàn quốc bị đánh đập, tra tấn dã man, bị lựu đạn... mang cả tật nguyền cho đến ngày nay.

c.- Thời kỳ Thống Nhất và phát triển :

@  Năm 1964 :

-   Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập, Hiến Chương của Giáo Hội được ban hành, Gia Đình Phật Tử là một Vụ thuộc Tổng Vụ Thanh Niên của Viện Hóa Đạo.

-   Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ 5 được triệu tập tại Trường Gia Long, Sài Gòn với hơn 200 đại biểu của 42 Tỉnh và Thị Xã tham dự. Ban Hướng Dẫn các Phần giải tán, để Ban Hưóng Dẫn Trung Ương trực tiếp điều khiển các Tình, thể hiện sự thống nhất toàn diện.

@  Năm 1965 :

- Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng toàn quốc được tổ chức tại chùa Dược Sư, Sài Gòn để duyệt xét lại toàn bộ chương trình Tu Học và Huấn Luyện các Ngành, các Bậc.

- Nữ Huynh Trưởng Đào Thị Yến Phi tự thiêu tại Nha Trang để phản đối chính phủ Trần Văn Hương phong tỏa và tấn công chùa chiền.

@  Năm 1966 - 1967 :

- Cuộc vận động của Phật Giáo đòi Quốc Hội Lập Hiến và Chủ Quyền Quốc Gia; đòi hủy bỏ sắc luật 23/67 của Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia (Sắc Luật 23/67 là nguyên nhân đưa đến cuộc phân hóa hàng ngũ Giáo Hội) :

È    Huynh Trưởng Nguyễn Đại Thức bị bắn chết tại Đà Nẵng.

È    Thiếu Nữ Đào Thị Tuyết tự thiêu tại Sài Gòn.

È    Thiếu Nữ Nguyễn Thị Vân tự thiêu tại Huế.

Mặc dù tình thế khẩn trương mọi mặt, Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc lần thứ 6 vẫn được triệu tập tại Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Phật Giáo, Sài Gòn. Đặc điểm của Đại Hội này là : Gây Ý Thức Gắn Liền Đạo Pháp với Dân Tộc.

@  Năm 1968 :

- Nội San Sen Trắng ra đời.

-  Đại Hội Huynh Trưởng Ngành Nữ thu hẹp tổ chức tại Nha Trang. Đặc điểm : thống nhất sự sinh hoạt riêng Ngành.

@  Năm 1970 :

- Đại Hội Huynh Trưởng và Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử toàn quốc lần thứ 7 được triệu tập tại trường Bồ Đề - chùa Tỉnh, Thị Giáo Hội Quy Nhơn, Bình Định. Đặc điểm của Đại Hội này :

È    Công cử Ban Bảo Trợ Trung Ương và đặt kế hoạch phát triển kinh doanh để gây quỹ cho Gia Đình Phật Tử.

È    Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Trung Ương ra đời.

È    Thống nhất toàn diện chương trình phát triển các Gia Đình Phật Tử tại nông thôn.

- Cũng trong những ngày cuối năm 1970 này, Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng Cấp Tấn và Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Huyền Trang được tổ chức tại Chùa Linh Sơn và Trại Trường Đà Lạt. Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyễn Văn Chức tử nạn trong lúc làm Phật sự cho Khóa Hội Thảo này.

@  Năm 1973 :

-  Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử toàn quốc lần thứ 8 được tổ chức tại Đà Nẵng. Đặc điểm của Đại Hội này :

È    Ý chí tương tế trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam được hình thành.

È    Tu chính hình thức, cấp hiệu, phù hiệu Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

-  Cuối năm này, Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng Cấp Tấn và Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III Vạn Hạnh lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Linh Sơn và Trại Trường tại Đà Lạt.

@  Năm 1975 :

Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, quê hương cẩm tú của bốn ngàn năm văn hiến, bỗng chốc trở thành địa ngục ở cõi trần gian; cả dân tộc của gống Lạc Hồng, của con Rồng cháu Tiên cùng lúc bị đọa đày trong điêu linh tủi nhục, quằng quại trong đau thương khốn khó... Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất liên tục bị khủng bố, đàn áp dã man, gần như bị bức tử nếu không nhờ ở sức mạnh tinh thần Phật Giáo : Bi - Trí - Dũng; và dĩ nhiên, Gia Đình Phật Tử là hệ lụy đương nhiên vì là lực lượng tiên phong của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - bởi mưu đồ tiêu diệt Phật Giáo để bần cùng, nô lệ và xích hóa Dân Tộc của chánh quyền Cộng Sản.

Nhưng, chính trong hoàn cảnh tang thương đen tối nhất của lịch sử Tổ Quốc, hàng hàng lớp lớp Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử - đã vẫn một dạ sắc son, một lòng trung kiên và trung trinh với Giáo Hội Truyền Thống của hai ngàn giữ nước và cứu nước để bảo vệ Đạo Pháp; vẫn hiên ngang vào tù và bất khuất khi ra khám, vẫn kiên cường "giữ lửa" cho Tổ Chức...

Sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử tại Việt Nam vốn dĩ đã khó khăn lại càng thêm khốn khó gắp vạn lần hơn ! Tổ Chức gần như bị bức tử, các hoạt động hầu như bị tê liệt trong những năm đầu đen tối đó !!! Và, cũng chính từ trong hoàn cảnh gian nguy như vậy kéo dài mãi đến nay - mà, với số lượng hơn 1,300 Đơn Vị Gia Đình Phật Tử đang phất cao Ngọn Cờ Xanh Sen Trắng vào mỗi cuối tuần trên khắp địa bàn toàn quốc trong hiện tại - là một xác chứng thực tế về Lý Tưởng và Mục Đích của Gia Đình Phật Tử vẫn luôn sáng vững trong lòng Đạo Pháp và Dân Tộc; là một minh chứng cụ thể về Tinh Thần, Ý Chí và Nghị Lực của Anh Chị Em Đồng Đội Chúng Ta vẫn luôn hùng lực trước cơn sóng gió.

        d.- Thời kỳ xây dựng và phát triển tại Hải Ngoại :

Và, cũng chính từ cái tháng tư đen của năm 1975 ấy, cùng với làn sóng tỵ nạn, nơi nào có người Việt sinh sống, thì nơi ấy, hình bóng của chiếc áo Lam hiền diệu cũng đã xuất hiện... các Huynh Trưởng lại bắt đầu gầy dựng và phát triển Tổ Chức Gia Đình Phật Tử ở khắp các Quốc Gia Tự Do trên Thế Giới; nhưng, Mục Đích, Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Gia Đình Phật Tử vẫn bất biến và nhất quán, vẫn luôn là ngọn hải đăng cho Tuổi Trẻ Phật Giáo Việt Nam từ trong nước ra đến Hải Ngoại noi theo. Và hôm nay, Lá cờ Xanh Sen trắng đông đầy thương yêu, hiểu biết và hùng lực ấy, đã vững vàng tung bay khắp hoàn vũ.

IV.- Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ :

Riêng tại Hoa Kỳ, ngay từ những ngày đầu vừa định cư, mặc dù với vô vàn khó khăn của hoàn cảnh xã hội mới, nhưng bằng tất cả Tâm Thành Hộ Pháp của Người Phật Tử, bằng tất cả Ý Chí Kiên Trinh của Người Huynh Trưởng - vẫn một dạ sắc son thừa tiếp Mục Đích, Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

@   Năm 1976 - 1977 :

-  Các Gia Đình Phật Tử đầu tiên được thành lập như:  GĐPT Cựu Kim Sơn tại San Francisco, GĐPT Hoa Thịnh Đốn tại Washington DC, GĐPT Long Hoa tại Los Angeles, GĐPT Vạn Hạnh tại San Diego...

@  Năm 1978 :

-  Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục được tổ chức tại Oklahoma. "Ủy Ban Liên Lạc Trung Ương" được thành lập nhân kỳ Trại này.

@  Năm 1979 - 1980 :

-  Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử lần lượt được thành lập tại khắp các Tiểu Bang trên toàn nước Mỹ có người Việt, có  Phật Tử định cư.

@  Năm 1981 :

-  Trại Họp Bạn mang tên Quảng Đức, do các Đơn Vị tại Miền Trung Hoa Kỳ cùng phối hợp tổ chức; và Trại Hợp Bạn mang tên Mục Kiền Liên do các Đơn Vị tại hai Miền Nam Bắc tiểu bang California cùng phối hợp tổ chức - là những duyên lành trong ý chí đoàn kết thống hợp của Đoàn Viên các Cấp, là những hạt nhân cần thiết để có thể nhanh chóng tiến đến sự hình thành các Ban Hướng Dẫn sau đó.

-  Đoàn Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thành lập tại Phật Viện Quốc Tế, Sepulveda, California do Huynh Trưởng cấp Tấn Mai Đình Nam làm Đoàn Trưởng.

@  Năm 1982 :

- Đại Hội Huynh Trưởng Miền Trung Hoa Kỳ và Miền Bắc California được tổ chức; hai Ban Hướng Dẫn GĐPT của hai Miền này cũng đã được công cử.

@  Năm 1983 :

- Những ngày cuối năm 1982 và đầu năm 1983, Đại Hội Huynh Trưởng Miền Nam California được tổ chức, và Ban Hướng Dẫn Miền Nam California cũng đã được hình thành.

-  Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng và sau đó đã biến thành Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ lần đầu tiên đã được tổ chức trong các ngày 04, 05 và 06 tháng 07 năm 1983 tại Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt, Dallas, Texas. Ý chí thống nhất được thể hiện qua việc công cử và hình thành Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

@  Năm 1984 :

- Liên Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển và Cấp I A Dục do Ban Điều Hợp Trung Ương tổ chức tại San Jose, California.

@  Năm 1985 :

-  Nội San Sen Trắng do Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ chủ trương và thực hiện nhân đại lễ Thành Đạo, Phật lịch 2528.

@  Năm 1986 :

- Đại Hội Huynh Trưởng kỳ II được tổ chức trong những ngày 04, 05 và 06 tháng 07.1986 tại chùa Linh Sơn, Houston, Texas. Đặc điểm của Đại Hội này :

È    Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được thống nhất toàn diện, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được công cử.

È    Bản Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được quyết nghị thông qua.

È    Tu chỉnh Chương trình Tu Học các Ngành, Bậc.

Và, điểm đáng ghi nhận trong Đại Hội này, chính là Tâm Nguyện của tập thể Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trước nhu cầu xây dựng, kiện toàn và phát triển Tổ Chức trong một thực trạng phân hóa rã rời đầy dị biệt giữa các Giáo Hội, Tông Hệ Phái Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ - qua hai bản Quyết Nghị :

È    Một về Nguyện Vọng Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ : đã thỉnh nguyện Chư Tôn Lãnh Đạo Phật Giáo Việt Nam thuộc các Giáo Hội, Tông, Hệ Phái khác nhau, cùng hợp tác để tìm ra một mô thức Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng; đồng thời, tình nguyện làm viên gạch lót đường để việc tiến hành thống nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sớm thành tựu viên mãn.

È    Một về thống nhất cơ cấu tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ : đã kêu gọi toàn thể Huynh Trưởng bảo vệ vững chắc giá trị Đoàn Kết Bất Khả Phân được xây dựng bởi mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của Tập Thể Đoàn Viên Áo Lam trong gần nửa thế kỷ qua.

@   Năm 1988 :

-  Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Huyền Trang được tổ chức lần đầu tiên từ ngày 22 đến 27.11.1988 tại O'Nell Regional Park, thuộc thành phố Trabuco Canyon, Miền Nam California. Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Châu và Gia Nã Đại cũng đã cử Trại Sinh về tham dự Trại. Trong dịp này, tâm nguyện thống nhất Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại vang vọng qua Bức Tâm Thư mang chữ ký của Ba Vị Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương : Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu.

@   Năm 1989 :

-  Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ III được tổ chức từ 30.06 đến 03.07.1989 tại chùa Kim Quang, Sacramento, Miền Bắc California. Đặc điểm của Đại Hội này :

È    Tu chính Nội Quy phần hình thức.

È    Tu chính Chương Trình Tu Học Ngành Oanh và Thiếu.

È    Ấn định các Ngày Truyền Thống của Gia Đình Phật Tử.

È    Quy định Miền và phân chia Vùng thuộc phạm vi trách nhiệm của Bốn Ban Hướng Dẫn Miền.

@   Năm 1991 :

- Trại họp bạn Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Ngành Thiếu toàn quốc mang tên Lạc Việt được tổ chức trong các ngày 04, 05, 06 & 06.07.1991 tại Featherly Regional Park, Miền Nam California.

-  Khâm tuân Giáo Chỉ của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, các kế hoạch "Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ" được Ban Hướng Dẫn Trung Ương triển khai và nghiêm túc tiến hành thực hiện; trong đó, Bản Tin Sen Trắng được phát hành.

@   Năm 1992 :

- Thọ Tang Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Hội Đồng Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; Ban Hướng Dẫn Trung Ương, thay mặt toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT/VN tại Hoa Kỳ đã khẩn gởi về Giáo Hội Mẹ và Ban Tổ Chức Lễ Tang - Bản "Khấp Nguyện" - với Hai Điều Nguyện Lớn :

È    Trước Giác Linh của Đức Đại Lão Hòa Thượng : - Chúng con nguyện biến niềm đau thương vô biên này, thành hành động dõng mãnh qua việc mở rộng lòng thương trong hiểu biết sáng suốt về chất liệu tối cần thiết của sự cảm thông, hòa hợp và Đoàn kết để phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc thei Di Giáo của Ngài qua Tâm Thư ngày 10.09.1991.

È    Trước Đại Tang của Giáo Hội : - Chúng con nguyện biến sự mất mát to lớn ấy, bằng quyết tâm kế tục xứng đáng Tinh Thần và Truyền Thống của Gia Đình Phật Tử trong sứ mệnh làm Đẹp Đời Thơm Đạo, mà nhiệm vụ trước mắt là tinh tấn yểm trợ đại cuộc Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và Hải Ngoại nói chung sớm được thành tựu, theo Giáo Chỉ của Hội Đồng Lưỡng Viện qua Thông Điệp ngày 31.10.1991.

- Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ IV tổ chức tại chùa An Bằng, Denver, Colorado trong các ngày 02, 03, 04 và 05.07.1992. Đặc điểm của Đại Hội này :

È    Tu chính Nội Quy phần cơ cấu tổ chức BHD/TƯ và Miền.

È    Xác định vai trò của Người Huynh Trưởng qua việc minh định Lập Trường và Vị Trí của GĐPT/VN tại Hoa Kỳ vẫn nhất quán và bất biến trong lòng Đạo Pháp và Dân Tộc; qua việc Khâm Tuân mọi Giáo Chỉ của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong mọi không gian và thời gian, trong mọi hoàn cảnh và tình huống.

-  Tâm, Ý, Hạnh, Nguyện Lực của Gia Đình Phật được thể hiện trọn vẹn trong đại Phật sự "Vận Động Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ" - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ hình thành..

-  Nhằm kết hợp Anh Chị Em áo Lam không phân biệt tân hay cựu thành một khối để cùng nhau tiếp tục giữ vững niềm tin đối với Tổ Chức, lòng trung kiên đối với Đạo Pháp và Dân Tộc, cũng như để cùng nhau tu học, hầu sớm hoàn thành Lý Tưởng, Sứ Mệnh và Mục Đích của Gia Đình Phật Tử - Liên Đoàn, các Đoàn và Chi Đoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập.

@   Năm 1993 :

- Thi hành nghĩa vụ thiêng liêng của Gia Đình Phật Tử đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong đại Phật sự "Giải Trừ Pháp Nạn và Quốc Nạn" - Đạo Hữu nguyên Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Liên Hoa tại Boston, Masachussett Vị Quốc Vị Pháp thiêu thân lúc 07 giờ 30 sáng ngày Rằm tháng 3 năm Quý Dậu, nhằm ngày 06.04.1993 tại Connecticut.

-  Trại Họp Bạn và Hội Thảo Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại mang pháp hiệu Huyền Quang và Trại Họp Bạn Ngành Thanh, Thiếu mang tên "Viên Lạc" được tổ chức trong các ngày 27, 28, 29 và 30.08.1993 tại Saratoga, Bắc California với mục đích :

È    Kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức và tưởng niệm 30 năm Pháp Nạn (1963-1993).

È    Thống nhất đường hướng và kế hoạch yểm trợ đại Phật sự "Giải trừ Pháp Nạn và Quốc Nạn".

È    Kế tục, phát huy Tinh Thần và Truyền Thống của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

- Kết quả của 4 ngày Trại :

È    Lập trường và Vị Trí của Gia Đình Phật Tử trong lòng Đạo Pháp và Dân Tộc được tái khẳng định : Nguyện Sống và Chết cho sự phục hoạt chính nghĩa của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

È    Tinh thần và Truyền Thống của Tổ Chức được kế tực xứng đáng bởi Ý Chí và Quyết Tâm Thống Nhất Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại được thể hiện qua việc hình thành - Ban Điều Hợp Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại.            

@   Năm 1994 :

Để từng bước kết hợp các Đơn Vị tại Miền Đông Hoa Kỳ thành một khối có hệ thống chỉ đạo, trong ý thức của sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động bởi Tinh Thần và Truyền Thống của Tổ Chức - Ban Điều Hợp Gia Đình Phật Tử Miền Đông Hoa Kỳ được hình thành trong những ngày đầu tháng 10.1994.

@   Năm 1995 :

-  Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Huyền Trang được tổ chức tại chùa Viên Giác, Oklahoma.

@   Năm 1996 :

-  Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ V  được tổ chức trong các ngày 04, 05, 06 và 07.04.1996 tại Tu Viện Hoa Nghiêm, Santa Ana, Nam California; đặc điểm của Đại Hội này :

È    Tu chính Nội Quy phần cơ cấu tổ chức - Cấp lãnh đạo tối cao của GĐPT/VN tại Hoa Kỳ gồm hai cơ chế : Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát và Ban Hướng Dẫn Trung Ương.

È    Lại một lần nữa xác lặp Đường Hướng và Vị Trí : Trong thực trạng sinh hoạt hiện nay, vị thế "Trung Hòa" của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với Chư Giáo Hội, Tông, Hệ Phái Phật Giáo Việt Nam hiện hữu tại Hoa Kỳ vẫn là điều cần thiết.

@   Năm 1997 :

- Trước mưu đồ triệt hủy Gia Đình Phật Tử Chính Truyền qua những dàn dựng một vài Huynh Trưởng và Đơn Vị thừa sai của chính quyền Cộng Sãn; nên ngày 03.07.1997 - Ban Hướng Dẫn Trung Ương đã phổ biến "rộng rãi" một Bản Tuyên Bố về "Tình Trạng Bức Bách và Khống Chế Gia Đình Phật Tử tại Việt Nam bởi Nhà Cầm Quyền Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".

-  "Hội Nghị Mở Rộng" giữa Ban Điều Hợp GĐPT/VN tại Hải Ngoại và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT/VN tại các Châu và Quốc Gia trên thế giới đã biến thành "Hội Nghị Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại" được trang trọng tổ chức tại chùa Van Hạnh, San Diego, California trong các ngày 03, 04 và 05.07.1997. Ý chí và quyết tâm thống nhất Tổ Chức lại một lần nữa được thể hiện qua sự hình thành cơ cấu Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại, để chuẩn bị tiến đến sự thống nhất thật sự và toàn diện vào năm cuối cùng của thế kỷ 20.

- Hệ quả của Điều 3 Bản Quyết Nghị Đại Hội Thường Niên kỳ I nhiệm kỳ II Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ trong các ngày 01, 02 và 03.08.1997 tại chùa Phổ Quang, Utah; đã đưa đến Đại Hội Thu Hẹp Huynh Trưởng toàn quốc Hoa Kỳ được triệu tập trong hai ngày 27 và 28.12.1997 tại Miền Nam California - Đại Hội đã Minh Thị Đường Hướng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sau hơn 6 giờ thảo luận trong phiên họp khoáng đại II, với sự biểu quyết chấp thuận của trên 4/5 Đơn Vị hiện diện : Lập trường Kiên Trinh của Tổ Chức đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn luôn Nhất Quán và Bất Biến trong mọi không gian và thời gian, trong mọi hoàn cảnh và tình huống; thì "Vị Trí Trung Hòa" của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với Chư Quý Giáo Hội, Tông, Hệ Phái Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay - vẫn cần "Giữ Nguyên Trạng" để có thể đóng góp hữu hiệu hơn trong đại Phật sự "Giải Trừ Pháp Nạn và Quốc Nạn".

@   Năm 1998 :

-  Tính Thống Nhất Bất Khả Phân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam bị đe dọa và lũng đoạn trầm trọng trong Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Minh kỳ VIII, được tổ chức tại chùa Cổ Lâm, Seattle, Washington trong hai ngày 03 và 04.04.1998 - bởi một vài thừa sai của các thế lực vô minh, mưu đồ phân hóa Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ để hoàn thành sách lược hủy triệt toàn diện Gia Đình Phật Tử và tiềm năng Phật Giáo.

Sự rời bỏ Hội Trường của 22 Huynh Trưởng Đại Biểu - nguyên thành viên Ban Hướng Dẫn Miền nhiệm kỳ VII cùng Đại Diện của 5 Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Chánh Tâm, Liên Hoa, Minh Quang, Phước Huệ và Anoma để : phản đối những áp đặt, khống chế của Ban Chứng Minh kiêm Chủ Tọa Đoàn cùng với Ban Tổ Chức Đại Hội "Bốn Bốn", vì đã đi ngược lại Tinh Thần và Truyền Thống của Gia Đình Phật Tử, bất chấp Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng, xem thường những khuyến thỉnh chân thành của các Huynh Trưởng Đại Biểu về vấn đề pháp lý cũng như những nguyên tắc căn bản của Đại Hội, cố tình biến "Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Miền Thiện Minh" thành "Đại Hội Bức Tử Miền Thiện Minh".

Tất cả những sự kiện Chánh Tà Chân Ngụy này, lịch sử của Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử sẽ ghi nhận trung thực và phê phán đúng đắn, đầy đủ hơn. Tuy nhiên, vết nhơ này cần được và đã được sang trang bởi : Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Miền Thiện Minh kỳ VIII Vòng 2 - một Đại Hội vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Tổ Chức, bởi Tinh Thần Thống Hợp Thực Sự trong Tình Thương, Hiểu Biết và Hùng Lực của Tập Thể Anh Chị Em Áo Lam trước Pháp Nạn và Gia Đình Phật Tử Nạn.

@   Năm 1999 :

Mái Nhà Chung - Trung Tâm Sinh hoạt và Huấn Luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được khởi công xây dựng và hình thành bởi tình thương của Chư TônTúc, với những quan tâm yểm trợ của Quý Thiện Hữu Tri Thức và Phật Tử Ân Nhân; đặc biệt là những đóng góp nhiệt tình của Đoàn Viên các Ngành, Cấp.

@   Năm 2000 :

Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc kỳ VI được triệu tập trong các ngày 30.06 và 01, 02, 03.07.2000 tại Trung Tâm Sinh Hoạt và Huấn Luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, thuộc thành phố San Bernadino, Miền Nam California; đặc điểm của Đại Hội này :

- Tái minh định Lập Trường, Đường Hướng, và Vị Trí của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn luôn nhất quán và bất biến trong lòng Đạo Pháp và Dân Tộc - trong ý thức kế tục xứng đáng Tinh Thần và Truyền Thống của Tổ Chức, trong ý chí giữ vững Tính Thống Bất Khả Phân của Gia Đình Phật Tử, trong quyết tâm tuân thủ Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng - qua nghĩa vụ phụng hành Thông Điệp : "Hướng Về Thế Kỷ 21" của Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

- Phát huy những thiện và thuận duyên đã, đang có - quyết tâm hoàn thành viên mãn cơ sở sinh hoạt và tu học - Trung Tâm Sinh Hoạt và Huấn Luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- San định Chương Trình Tu Học - nền tảng tiến tu của Đoàn Viên các Ngành, Cấp trong môi trường sinh hoạt mới với những nguyên tắc áp dụng, thi hành khế lý, khế cơ.

IV.- Kết luận :

Gia Đình Phật Tử đã được khai sinh trong hoàn cảnh biến động của lịch sử xã hội Việt Nam và trưởng thành trong kinh nghiệm đau thương gian khổ của Tổ Quốc; Gia Đình Phật Tử đã gắn bó, chia xẻ và chung cùng gánh nhận bao nỗi thăng trầm vinh nhục của Đạo Pháp và Dân Tộc, Gia Đình Phật Tử đã cung hiến cho Đạo Pháp những Thánh Tử Đạo, những Tăng Sĩ tài Đức, những Tín Đồ thuần thành trung kiên; đã đóng góp cho Quốc Gia những công dân ưu tú, gương mẫu.... Gia Đình Phật Tử không chỉ là một thực thể Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo tại Quê Nhà, mà đã được xây dựng và phát triển nhanh chóng tại Hải Ngoại, mang tầm vóc Quốc Tế - chính vì bởi : Nền Giáo Dục của Gia Đình Phật Tử dựa trên tinh thần Giáo Dục Phật Giáo; là một nền Giáo Dục Toàn Diện : Nhân Bản - Dân Tộc - Khai Phóng.

Hơn nữa, trong gần 60 năm hành hoạt, mặc dù về phương diện hình thức có một vài thay đổi để khế hợp với hoàn cảnh xã hội của thời đại; nhưng về nội dung và tinh thần, thì Gia Đình Phật Tử vẫn luôn sáng vững trong lòng Đạo Pháp và Dân Tộc - chính nhờ bởi Tinh Thần cao quý của châm ngôn Bi - Trí - Dũng đã được Lịch Đại Tổ Sư, Chư Thầy (Cô) Cố Vấn Giáo Hạnh trao chuyển và các bậc đàn Anh đàn Chị không ngừng thể hiện và thực hiện - đã tạo dựng nên những Truyền Thống cao đẹp tuyệt vời trong ý thức tuân thủ Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng; trong ý chí giữ vững Gia Phong, Kỷ Cương và Nề Nếp của Tổ Chức; cũng như trong quyết tâm bảo vệ Tính Thống Nhất của Gia Đình Phật Tử bởi tình thương yêu chân thành, sự hiểu biết sáng suốt trong cảm thông, hòa hợp và đoàn kết thật sự của tập thể Anh Chị Em Áo Lam, qua tâm nguyện kiên trinh với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để đi trọn con đường Hoa Sen Trắng; để cùng nhau hoàn thành vai trò "Làm Đẹp Đời Thơm Đạo" của Tổ Chức, hầu sớm hoàn thành Mục Đích, Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Gia Đình Phật Tử.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
© mienthienhoa 2007 - 2011